ریاست کتابخانه

 

معاون پژوهشی:

   
    دکتر مهران رضوانی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری بازاریابی بین الملل
محورهای مطالعاتی: کارآفرینی بین الملل، بین المللی سازی کسب وکارها، بازاریابی کارآفرینانه و استارت آپ ها
پست الکترونیک: m.rezvani@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119225
رزومه وبگاه
 

 

رئیس کتابخانه:

   
  ‌‌‌‌‌‌‌  

دکتر سید مجتبی سجادی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع
محورهای مطالعاتی: علم داده و کارآفرینی، مدل سازی، شبیه سازی و بهینه سازی، مدیریت فرآیندهای کسب وکار، زنجیره تأمین کارآفرینانه
پست الکترونیک: msajadi@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119226
رزومه وبگاه

 

 

رئیس پیشین کتابخانه:

   
    دکتر رضا زعفریان
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع
محورهای مطالعاتی: کارآفرینی اجتماعی و سازمانی (نقش فناوری اطلاعات و شبکه ها)
پست الکترونیک: rzaefarian@ut.ac.ir
شماره تماس: -
رزومه وبگاه