همکاران

       
  ‌‌‌‌‌‌‌  

ساناز امامی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
سمت: مسئول کتابخانه
شماره تماس: ۶۱۱۱۹۲۳۷- ۸۸۳۳۹۰۹۴
 

 

       
   

نسرین نباتی
مدرک تحصیلی: مهندسی کامپیوتر
سمت: کارشناس کتابخانه و مرکز انفورماتیک دانشکده اااااااااا
شماره تماس: ۶۱۱۱۹۲۳۷- ۸۸۳۳۹۰۹۴