افراد

 

    ساناز امامی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
سمت: رئیس کتابخانه
شماره تماس: 82089237- 88339094
       
   

نسرین نباتی
مدرک تحصیلی: مهندسی کامپیوتر
سمت: کارشناس کتابخانه و مرکز انفورماتیک دانشکده اااااااااا
شماره تماس: 82089237- 86093465

       
       
  روسای پیشین    
       
    دکتر سید مجتبی سجادی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع
محورهای مطالعاتی: علم داده و کارآفرینی، مدل سازی، شبیه سازی و بهینه سازی، مدیریت فرآیندهای کسب وکار، زنجیره تأمین کارآفرینانه
پست الکترونیک: msajadi@ut.ac.ir
شماره تماس: -
رزومه وبگاه ‌
       
 
  دکتر رضا زعفریان
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع
محورهای مطالعاتی: کارآفرینی اجتماعی و سازمانی (نقش فناوری اطلاعات و شبکه ها)
پست الکترونیک: rzaefarian@ut.ac.ir
شماره تماس: -
رزومه وبگاه ‌