اشاعه گزینشی اطلاعات (SDI)

خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات (Selective Dissemination of information ) به اختصار SDI، اصطلاحی در علم اطلاعات و دانش شناسی است که به ارائه و انتقال اطلاعات جدید و روزآمد می‌پردازد. این خدمات شامل جستجو و ارسال اطلاعات مورد نیاز هر فرد به‌طور انفرادی، منظم و مستمر است.

کتابخانه دانشکده کارآفرینی نیز به جهت برآورده ساختن نیاز اطلاعاتی اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان دکتری خدمات خود را با تغییرات جدید دوباره فعال کرده است.

بدین منظور دانشجویان دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که مایل به استفاده از این خدمات هستند می‌توانند درخواست خود را با تکمیل فرم درخواست خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات و ارسال از طریق پست الکترونیک دانشگاه تهران خود به پست الکترونیک SDI@ent.ut.ac.ir ارسال نمایند.